Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher)

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnoissa tarkastellaan kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja opitaan yhteistyötä sekä vuorovaikutusta osana opettajan työtä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi erikoistutaan erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen.

Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä. Keskeisiä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä tai kirjatenttinä. Kontaktiopetuksen työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa annetun tehtävän suorittamista ilman kontaktiopetusta. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, e-tenttinä tai etätenttinä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.

Learning outcomes

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Lähestyy tietoa kriittisesti ja tutkimusperustaisesti.
Tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet
Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

2. Ammatilliset taidot
Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
Osaa kehittää asiantuntijuuttaan

3. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee keskeiset tieteellisen tiedonhankinnan menetelmät
Osaa arvioida tietoa kriittisesti
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot
Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

4. Asenteelliset valmiudet:
Ymmärtää teoreettisen ja kulttuurisen tiedon merkityksen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Arvostaa omaa alaansa ja osaamistaan
Ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä

5. Työllistymisosaaminen
Osaa suunnitella opintojaan ja jäsentää oppimistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Osaa havainnoida oman osaamisensa kehittymistä, osaa dokumentoida ja kuvata sitä jäsennellysti
Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet
Tietää oman alansa työllistymismahdollisuuksista ja tuntee keinoja kartuttaa työelämätuntemustaan ja työnhakuosaamistaan

Structure

Select all (180+ cr)