TAIA1104 Comparative History of Art and Culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vanhan ajan (antiikki, keskiaika, renessanssi) ja uuden ajan alun kulttuurihistoriaa kuvataiteen, kirjallisuuden, filosofian, musiikin, tapakulttuurin ja aatteiden vuorovaikutuksena; perinteisten kaanonien ulkopuoliset kuvastot ja tekstit esimerkiksi magian, taikauskon ja okkultismin aloilta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee vanhan ajan taiteen ja kulttuurin kehityksen pääpiirteet ja osaa suhteuttaa sen yhteydet myöhempiin kulttuurikausiin.
- hahmottaa ikonografisen ja ikonologisen koulukunnan merkityksen osana taidehistorian, kulttuurintutkimuksen ja historiatieteiden kehitystä.
- kykenee hahmottamaan niin sanotun torjutun tiedon (magia, taikausko, esoteeriset liikkeet) historiallisen ja kulttuurisen muotoutumisen suhteessa esimerkiksi tieteeseen ja muihin uskomusjärjestelmiin.
- osaa erottaa akateemisesti tutkitun ja loogisesti perustellun tiedon analogioihin, assosiaatioihin ja intuitioon perustuvasta tiedosta ja niin kutsutusta arkitiedosta.

Description of prerequisites

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut enimmiltä osin taidehistorian (tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuden, historian, etnologian tai vastaavan alan) perusopinnot ja Länsimaisen taiteen kaanon -kurssin, tai omaa muutoin vastaavat tiedot.

Study materials

Erikseen sovittava verkkomateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item