SKIP203 From Sound to Speech (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen äännerakenteeseen ja puhutun kielen keskeisiin piirteisiin sekä variaatioon. Näitä tarkastellaan suhteessa kirjoitettuuun kielimuotoon. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen erot
o ymmärtää puhutun kielen primaariuden, monimuotoisuuden ja eri kielimuotojen tasavertaisuuden
o hallitsee suomen kielen äännerakenteen ja variaation kuvauksessa käytetyn keskeisen terminologian
o tuntee suomen kielen murteiden ryhmittelyn ja päämurteiden tärkeimmät erot
o tuntee nykypuhekielen keskeiset piirteet ja niiden murretaustan
o pystyy analysoimaan puhuttua kieltä ja sen variaatiota.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item