KTKP3009 Knowing and Expertise (AIKO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oppimiseen ja ryhmän toimintaan liittyviin ilmiöihin tutustuminen
Omien opetus- ja oppimiskokemuksien reflektointi
Luokkayhteisön toiminnan havainnointi
Oman aineen keskeisiin pedagogisiin kysymyksiin tutustuminen sekä opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmätyöskentely sekä oma opetus ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä oman opetusharjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- havainnoida ja analysoida luokkayhteisön toimintaa,
oppimisympäristöä ja oppijoiden moninaisuutta sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista
- tunnistaa oman oppiaineensa oppimisen pedagogisia erityispiirteitä
- suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita
- tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana
- asettaa itselleen kasvattajana ja opettajana kehittymisen tavoitteita

Description of prerequisites

KTKP020, KTKP040, KTKP050

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Literature

  • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.
  • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.
  • Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item