KTKP010 Learning and Guidance (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
- Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
- Oppiminen ja motivaatio
- Oppiminen ja vuorovaikutus
- Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
- eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
- nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
- jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
- käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä

Additional information

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus (5 teosta) soveltuvin osin sekä opetusohjelmassa mainittu muu kirjallisuus ja oppimateriaali.

Literature

  • 3. Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. PS-kustannus.; ISBN: 978-952-451-733-1
  • 2. Rauste - von Wright L., von Wright J. & Soini T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 (tai uudempi painos). Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. Elektroninen aineisto.; ISBN: 951-0-25677-3 9781292095318
  • 4. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Otava.; ISBN: 978-951-1-28993-7
  • 5. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.). PS-kustannus.; ISBN: 978-952-451-663-1
  • 1. Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.) 2017. Valloittava varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino. TAI Nurmi, J. et al 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-952-451-617-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item