KTKP3019 Knowing and Expertise (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Koulun arjen seuraamista ja lyhyiden oppimistilanteiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
Kasvatustieteellisen asiantuntijuuden jäsentämistä teorioiden, omien ennakkokäsitysten ja toimintatapojen refleksiivisen analyysin avulla.

Suoritustavat

Luennot ja pienryhmäopetus; suoritustavat tarkennetaan harjoittelun aloitusinfossa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, opetustuntien pitäminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä, koulun toimintakulttuuria ja oppijoiden moninaisuutta
- reflektoida kokemuksiaan ja tunnistaa omia havainnointi- ja toimintatapojaan
- tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden rakentajana
- tunnistaa ja arvioida koulun toimintakulttuurin käytänteitä ja yhteyttä oppimiseen.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Literature

  • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.
  • Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY.
  • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item