KOPA1000 Introduction to Language Learning and Teaching Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisimpiin toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä. Teemoja käsitellään erityisesti äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opetuksen ajankohtaisten kysymysten kannalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, kurssilla ilmoitettavat oheistehtävät, oppimistehtävistä koostuva portfolio.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja käsitteet
-tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset
-hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen
-tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisympäristöt)
-tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja
-osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
-on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään

Additional information

Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto. Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Description of prerequisites

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item