SKIA403 Language as a Social Practice (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan perusteisiin. Painopisteinä ovat erityisesti kielenkäytön sosiaalinen vaihtelu ja kielen muutos. Sosiaalisista taustamuuttujista käsitellään mm. ikää, sukupuolta, sosioekonomista taustaa ja seksuaalista suuntautumista ja näiden suhdetta kielenkäyttöön ja identiteetteihin.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset, pienryhmäesitelmät, itsenäiset oppimistehtävät tai näiden yhdistelmät.
Itsenäinen tyskentely:
- kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetus: ryhmätyö ja aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä loppuessee tai tentti.
Itsenäinen suoritus: essee.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä teorioita ja metodeja
- tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta
- tunnistaa erilaisten sosiaalisten muuttujien vaikutuksen kielenkäyttöön
- ymmärtää kielen ja yhteiskunnan välisten vaikutussuhteiden merkityksen.

Study materials

Jaetaan kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item