SKIP301 Text Analysis (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin tekstilingvistiikan käsitteisiin ja harjoitellaan niiden soveltamista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät


Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat
•osaa kuvata ja määritellä tekstintutkimuksen peruskäsitteitä, kuten tekstityyppi, tekstilaji, sidoksisuus, koheesio, koherenssi, teemaprogressio
•osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan käsitteitä analysoidessaan tekstejä
•ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item