SKIP304 Academic Literacies (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopisto-opiskelussa tarvittavia tekstilajeja.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely (mahdollinen vähintään 3. vuoden sivuaineopiskelijoille):
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
•osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
•osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
•ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
•osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item