SKIA216 Finnish in Grammars (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään kielen rakenteita korostaen merkityksen ja muodon yhteispeliä ja tarkastellaan muuttuvia kielikäsityksiä ja kielioppeja.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät
Itsenäinen työskentely:
- oppimistehtävät TAI kirjatentti

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen työskentely:
- aktiivinen osallistuminen
- kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus TAI muu dokumentoitu työ
Itsenäinen työskentely:
- tenttisuoritus TAI dokumentoitu työ

Läsnäoloa edellytetään tapaamisissa, joissa tehdään ryhmätöitä tai käsitellään tehtyjä tehtäviä. Läsnäolovaatimus tarkentuu kurssin vuosittaisessa toteutuksessa.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

• ymmärtää kieliopin muuttuvina ja kilpailevina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin
• osaa tarkastella kielioppia sekä kirjoitetun että puhutun kielen näkökulmasta
• ymmärtää, että muoto ja merkitys toimivat yhdessä ja muodostavat kokonaisuuden
• pystyy kehittämään käytännöllisiä ja pedagogisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

Description of prerequisites

suoritettu perusopintojen kurssit SKIP203 Äänteistä puheeksi ja SKIP204 Sanoista lauseeksi

Study materials

Hakulinen, Auli 2002: Ovatko puhuttu ja kirjoitettu kieli erkaantuneet toisistaan? http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2065

Literature

  • Leino, Jaakko 2010. Adele E. Goldberg – Väitöskirjalla klassikoksi. – P. Haddington & J. Sivonen (toim.), Kielentutkimuksen modernit klassikot s. 71–98. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 978-952-495-135-7
  • Hakulinen, Auli 2006: Kielioppi koulussa. – M. Harmanen & M. Siiroinen (toim.) ÄOL:n vuosikirja 50, s. 127–136. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.<br /><br />.
  • Onikki-Rantajääskö, Tiina 2010: Ronald W. Langacker ja kognitiivisen kielitieteen perusta. – P. Haddington & J. Sivonen (toim.), Kielentutkimuksen modernit klassikot s. 41–70. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 978-952-495-135-7
  • Hakulinen, Auli ym. 2010: Iso suomen kielioppi (4. painos). Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia § 1144–1168, § 1222–1225, § 1229–1260, § 1313–1331, § 1347–1365, § 1523–1550. Helsinki: SKS.; ISBN: 951-746-557-2
  • Vilkuna, Maria 2000: Suomen lauseopin perusteet s. 82–129, 163–179, 237–265. Helsinki: Edita; ISBN: 951-37-2021-7
  • Luukka, Minna-Riitta 2002: M.A.K. Halliday ja systeemis-funktionaalinen kielitiede. – H. Dufva & M. Lähteenmäki (toim.), Kielentutkimuksen klassikoita s. 89–124. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus; ISBN: 951-39-1134-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item