KTKP030 Knowing and Expertise (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä
- asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
- asiantuntijatiedon luonne
- ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus.
- työssä oppiminen kasvatusalalla

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
- kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
- tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
- tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana

Additional information

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus (4) soveltuvin osin. Teoksesta Collin et al. hyödynnetään lukuja:
1) Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”.
2) Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.
3) Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.
4) Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: ”Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa”
5) Collin & Billett: ”Luovuus ja oppiminen työssä”

Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • 2. Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY.
  • 4. Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto.
  • 3. Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.
  • 1. Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item