KTKP3029 Knowing and Expertice: Orientative Practicum (EP) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opetus- ohjaus- ja oppimisteorioiden soveltaminen käytäntöön
Oppimisympäristöjen havainnointi ja rakentaminen
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja reflektointi

Suoritustavat

Kontaktiopetus, omat opetustunnit ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, opetustuntien pitäminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä, koulun toimintakulttuuria ja oppijoiden moninaisuutta
-reflektoida omia havainnointi-, vuorovaikutus- ja ohjaustapojaan
-suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita
-analysoida oman ammatillisen identiteettinsä rakentumista ja pedagogisia kehittymistarpeita
-arvioida koulun toimintakulttuurin vakiintuneita käytänteitä ja itsestäänselvyyksiä sekä niiden suhdetta oppimiseen

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Literature

  • Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro.
  • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto.
  • Parikka, J., Halonen-Malliarakis, N. & Puustjärvi, A. 2017. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura.
  • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2008. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. Vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura.
  • Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. WSOY.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item