SKIA609 Acquisition of First Language (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään viitotun ja puhutun kielen omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä, kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä viittomakielisten kaksikielisyyteen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (osallistutaan kurssille SVKA1043 Kielen omaksuminen) tai itsenäinen tehtävä tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 85%) sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee varhaisen kielenkehityksen ja kouluikäisen kielen omaksumisen peruspiirteet
o osaa kuvailla suomalaista viittomakieltä ja suomen kieltä omaksuvan lapsen fonologisen, leksikaalis-semanttisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen piirteet
o osaa arvioida äidinkielisen ja ei-äidinkielisen ympäristön vaikutusta kielenomaksumiseen
o osaa kuvata viittomakielisten erilaisia kaksikielisyyden muotoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item