SKIP204 From Words to Sentences (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen muoto- ja lauseopin perusteisiin. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
o tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
o osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
o ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
o ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item