KOPP1000 Becoming a Language Teacher (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan toimenkuvaan sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), oppimistehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
- osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä
- tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
- tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja -tapoja
- tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita
- ymmärtää koulutusalan asiantijuuden monimuotoisuuden
- osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
- osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan

Additional information

Kurssin suoritus on edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen osallistumiselle

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alussa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item