KTKP020 Education, Society and Change (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
- kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
- lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
- tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
- eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

Additional information

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus, josta kaikki suorittavat teoksen Antikainen et al. sekä valinnainen kirjallisuus 1-9, joista valitaan kaksi teosta.

Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • 6. Suoranta, J., Kauppila, J. & Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla.
  • 1. Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino.
  • 3. Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus. Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357.
  • 2. Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus.
  • 5. Strandell, H. 2012. Lapset iltapäivätoiminnassa. Gaudeamus.
  • 8. Husso, M. & Heiskala, R. 2016. Sukupuolikysymys. Gaudeamus.
  • 7. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus.
  • 4. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A 214 (soveltuvin osin).
  • 9. Raiker, A. & Rautiainen, M. 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Routledge.
  • Kaikille: Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item