SKIA303 Genre Studies (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kielitieteellisen tekstintutkimuksen suuntauksiin, kuten tekstilaji- ja rekisterianalyysiin. Opintojaksossa luetaan tekstintutkimusta käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta ja tehdään harjoituksia, joissa muun muassa pohditaan keskeisiä käsitteitä ja analysoidaan erityyppisiä tekstiaineistoja.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely: Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät.

Itsenäinen työskentely: Essee, kirjalliset tehtävät.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset tehtävät.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee kielitieteellisen tekstintutkimuksen lähtökohtia ja suuntauksia
•ymmärtää tekstien kulttuuri- ja tilannesidonnaisen luonteen ja osaa tarkastella tekstejä suhteessa siihen
•osaa määritellä tekstilajin ja rekisterin käsitteen ja selittää niiden taustalla olevia näkemyksiä kielestä ja tekstistä
•hallitsee tekstintutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä analysoidessaan erityyppisiä, myös multimodaalisia, tekstejä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item