XRUH002 Swedish for Students of Philology/ Written Communication (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman alan ruotsinkieliseen sanastoon

- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)

Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. alakohtaiset tekstit ja tieteelliset artikkelit
Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjaltaSuullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)

Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
Ääntäminen

Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Learning outcomes

- Osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- Osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- Hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- Ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- Osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- Osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
- Saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.

Additional information

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 – Svenska för språkvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.

Description of prerequisites

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (taitotaso B1 kts. kurssiarviointi).

Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item