KTKP040 Scientific Thinking and Knowledge (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä
- tutkimuksen lukutaito
- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
- eritellä argumentoinnin perusteita
- tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
- arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
- kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
- poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
- rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen

Additional information

Study materials

Alla oleva kirjallisuus (6) soveltuvin osin sekä opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Literature

  • 6. Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.<br />Sivut 15–84 ja 100–104.; ISBN: 978-951-662-898-4
  • 3. Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on <br />tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.; ISBN: 978-951-662-932-5
  • 4. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Sivut 15-55 ja <br />85-294.; ISBN: 978-952-5401-73-8
  • 1. Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Niglas, K. & Tynjälä, P. 2005. <br />Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus (5), 340–354.
  • 2. Hurtig, J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010.<br />Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: <br />PS-Kustannus.; ISBN: 978-952-451-486-6
  • 5. Kallio, E. (toim.) 2018. Development of Adult Thinking: Perspectives<br />from Psychology, Education and Wisdom. Routledge.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item