SKIA607 Theory and Practice of First Language Teaching (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään pedagogisen kielitiedon sekä tekstitaitojen teorioihin sekä näiden opettamiseen ja arviointiin.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, lukupiiri & kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee keskeisimmät pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmallit ja teoriat sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmät
•ymmärtää niiden merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
•osaa selittää ja vertailla niitä ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
•osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
•osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item