SKIS410 Corpus Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehtydään sähköisillä aineistolla tehtävään tutkimukseen teoreettisesti, menetelmällisesti ja erityisesti käytännönläheisesti tekemällä pienoistutkimus käyttäen jotakin tutkimuskorpusta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin korpuksiin ja niiden kokoamisperiaatteisiin sekä työkaluihin, joilla aineistoja voi analysoida. Pienoistutkimuksessa voi keskittyä esimerkiksi sanaston tai rakenteiden käyttöön, oppimiseen tai opettamiseen.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, korpusanalyysit, pienryhminä tehtävä tutkimusprojekti, tutkimusraportti tai näiden yhdistelmät.

Tarkka suoritustapa mainittu opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•on perehtynyt keskeisiin suomalaisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin
•hallitsee keskeisimpien korpusmenetelmien soveltamisen tutkimukseen
•ymmärtää korpustutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
•osaa analysoida aineistoa valitsemansa korpusmenetelmän avulla
•osaa tehdä projektiluonteisen tutkimuksen ryhmätyönä.

Study materials

Jaetaan kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item