SKIS405 Lexis and Phraseology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielen sanojen käyttöön fraseologisesta näkökulmasta eli tarkastellaan, millaisia kytköksiä sanoilla on niiden kontekstissa esiintyviin leksikaalisiin, kieliopillisiin ja semanttisiin piirteisiin. Fokuksessa on erityisesti kielen elementtirakenteisuus eli ns. valmiit rakenteet, joita voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opetuksessa tai joita voidaan tutkia kielen rakenteen kannalta.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset, pienryhmäesitelmät, itsenäiset oppimistehtävät, loppuessee tai tentti tai näiden yhdistelmät.

Itsenäinen työskentely:
- kirjalliset tehtävät

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetus: ryhmätyö ja aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä loppuessee tai tentti.
Itsenäinen suoritus: kirjallinen suoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on perehtynyt sanastontutkimukseen kielen oppimisen ja opettamisen sekä tutkimuksen näkökulmasta
• ymmärtää, millaisia fraseologisia rakenteita sanasto ja kielioppi muodostavat ja millainen on fraseologisuuden keskeinen teoriatausta
• osaa tarkastella, millaisia rakenteita eri kielten sanastoissa on (esimerkkinä englanti ja suomi) ja miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi kielen oppimisessa, opettamisessa ja tutkimisessa
• osaa tehdä pieniä sanastoanalyyseja teksteistä ja ymmärtää, miten tekstiaineistoja voidaan hyödyntää fraseologisessa analyysissa
• osaa soveltaa tietoa kielen elementtirakenteisuudesta kielenkuvaukseen ja opetukseen.

Study materials

Jaetaan kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item