Master's Degree Programme in Language in the Changing Society, Specialisation in Romance Philology

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Maisteriohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen tai kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla.

Learning outcomes

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

2. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
Omaa vankan kokemuksen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimimisesta

3. Ammatilliset taidot
Suuntautumisvaihtoehdon mukaan
hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai
osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

4. Asenteelliset valmiudet

Arvostaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan
Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan

5. Työllistymisosaaminen
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Tuntee oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista
Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Tuntee laajalti oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa hyvät työnhakutaidot

Structure

Select all (110+ cr)