SKIS2001 Workplace Learning in Finland (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija työskentelee opintojaan vastavissa tehtävissä kotimaassa ja kirjoittaa oppimiskokemuksistaan raportin.

Suoritustavat

Työssäoppimisjakso. Työskentely ja raportti.

Arviointiperusteet

Arviointi tehdään raportin pohjalta. Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä) palautetaan sähköisenä opintojaksosta vastaavalle henkilölle kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
- osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
- kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan.

Additional information

Työssäoppimisjakso, johon kuuluu oppimistavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työskentely, palautekeskustelu harjoittelupaikassa ja raportin kirjoittaminen. Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n. 130 työtuntia) saa 5 op.

Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko työ palkallista vai palkatonta. Työtehtävien soveltuvuudesta työharjoitteluksi sovitaan etukäteen opintojaksosta vastaavan henkilön kanssa. Työharjoittelusta laaditaan aina harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään. Palkallisissa harjoitteluissa laaditaan myös työsopimus työnantajan kanssa.

Opettajaksi opiskeleville ei voida myöntää harjoittelutukea.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item