KLSY012 M.A. Portfolio (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija jäsentää ja arvioi työelämävalmiuttaan kokonaisvaltaisesti omien uratavoitteidensa mukaisesti. Keskiössä ovat oman osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen, työelämätuntemus ja käytännön työnhakutaidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely. Dokumentoitu työ (portfolio liitteineen).

Arviointiperusteet

Ohjeistuksen mukainen portfolio liitteineen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
-opiskelijalla on jäsentynyt kuva omasta asiantuntijuudestaan ja yleisistä työelämävalmiuksistaan sekä valmiudet kertoa niistä dokumentoidusti osaamisportfolion muodossa
-opiskelija tuntee kielten maistereiden tehtäväaloja, työnkuvia ja niissä vaadittavaa osaamista
-opiskelijalla on hyvät työllistymisvalmiudet

Additional information

Maisterin portfolion laativat kaikki kieltenopiskelijat, jotka ovat aloittaneet kielten kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2012 jälkeen tai jotka ovat aloittaneet suoraan maisterintutkintoon johtavat opintonsa 1.8.2015 jälkeen.

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä ja ohjaustapaamisia sekä työelämätuntemusta ja työnhakutaitoja kehittäviä luentoja ja tapahtumia. Portfoliota työstetään maisteriopintojen aikana ja se jätetään arvioitavaksi maisteriopintojen loppuvaiheessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item