KOPS1001 Age in Language Learning (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppijan iänmukaisen kehitysvaiheen ja kokemusmaailman merkitykseen toisen kielen ja/tai vieraiden kielten oppimisessa ja opiskelussa. Erityisesti huomiota kiinnitetään pienten lasten ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin sekä formaaleissa että informaaleissa oppimisympäristöissä. Opiskelija voi valita, minkä ikäisten oppimiseen ja opettamiseen hän kurssin oppimistehtävissä ja lopputyössään keskittyy.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö (posteri)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), oppimistehtävät ja posteri

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää iänmukaisen kehitysvaiheen ja oppijan kokemusmaailman merkityksen kielten oppimisessa ja opetuksessa
- tuntee erilaisia mahdollisuuksia tukea kielellisen repertuaarin laajentumista
- osaa suunnitella ja toteuttaa kielten oppimista tukevia sekä yksittäisiä aktiviteetteja että laajempia kokonaisuuksia oppijoiden iän ja taustat huomioiden
- omaa valmiudet käynnistää kielen oppimista tukevaa toimintaa omassa työympäristössään
- osaa hakea lisätietoa asiasta ja täydentää omaa osaamistaan työelämätarpeiden mukaisesti

Description of prerequisites

Edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen suoritus.

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alussa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item