SKIS111 Special Issues in Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin kielentutkimuksen alaan perehtymällä alaa edustaviin väitöskirjoihin tai muihin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimusaloina on tarjolla mm. keskusteluntutkimus, kieltenvälisen vaikutuksen tutkimus, puhekielen tutkimus, teksti- ja diskurssianalyysi, tekstien ja kirjoittamisen opetuksen tutkimus, kieliopin ja sanaston tutkimus ja korpustutkimus. Tutkimualan voi valita tukemaan oman maisterintutkielman aihetta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely:
- kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan.

Arviointiperusteet

Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa eritellä valitsemansa tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja määritellä sen käsitteitä
•osaa esitellä tutkimussuuntaukselle tyypillisiä menetelmiä ja antaa esimerkkejä niiden käytöstä
•osaa arvioida ja vertailla lukemiaan tutkimuksia ja pohtia niiden tulosten sovellettavuutta.

Study materials

Annetaan tehtävänannon yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item