KLSS162 Lexicography and the Use of Dictionaries (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sanakirjatutkimukseen, sanakirjan rakenteeseen ja sanakirjan laatimiseen, sanakirjan käyttöön ja sanakirjan rooliin vieraan kielen oppimisessa. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja ohjattu pienryhmätyöskentely. Kirjallinen työ.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla, lopputyö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee sanakirjan eri osien määritelmät, sanakirjatyypit ja sanakirjan käyttötilanteet
o tuntee sanakirjan laatimisen, sen historian ja nykypäivän sanakirjatyön periaatteet
o tietää, miten sanakirjoja voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opettamisessa sekä muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
o osaa verrata eri sanakirjoja ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin.

Additional information

Vaihtoehtoinen opiskelutapa saksan kielen ja kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijoille: Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen

Study materials

Kirjallisuus: Tyysteri, Laura, Lehtosalo, Kaisa (toim.) HYVÄ SANAKIRJA – TIETEELLISIÄ, KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA EETTISIÄ NÄKÖKULMIA LEKSIKOGRAFIAAN. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Kirjaa voi lukea osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/103550.
Kirjallisuus vaihtoehtoiselle opiskelutavalle: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996): Lernerwörterbuch in der Diskussion tai KORHONEN, J. (2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L. ( 2009, 4. Auflage): Lexikographie und Wörterbuchbenutzung.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item