RUOS228 Culture and Identity of Swedishspeaking Finns (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä ja analysoidaan suomenruotsalaisuuden perustaa sekä suomenkielisestä että suomenruotsalaisesta näkökulmasta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan suomenruotsalaisen kielen ja kulttuurin alueellisia eroja ja niiden ilmenemismuotoja. Kurssin työskentelyssä kehittyvät työelämätaidoista etenkin vuorovaikutustaidot, referointitaidot, analyyttinen ajattelu, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, ja kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely ja luentopäiväkirja. 5 op suoritukseen kuuluu myös projektityö.

Arviointiperusteet

Kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä luentopäiväkirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäaolovaatimus 80%).

Arvosanakohtaiset kriteerit esitellään opetuksen yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
-tuntee suomenruotsalaisen kulttuurin ja identiteetin pääpiirteet
-kykenee tarkastelemaan suomenruotsalaista kulttuuria ja identiteettiä eri näkökulmista
-osaa referoida aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tekstejä
-tunnistaa suomenruotsalaisuuden merkityksen Suomessa sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.
-Opiskelija, joka suorittaa kurssin syventävinä opintoina (5 op), osaa lisäksi
-suunnitella ja toteuttaa haastattelun tai kartoituksen sekä raportoida siitä suullisesti ja kirjallisesti.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2.-5. vuosi. Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3. op:n laajuisena ja syventävien opintojen tasolla 5. op:n laajuisena.

Description of prerequisites

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden.

Study materials

Kurssin Optima-sivun materiaali ja opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item