RUOS2001 LSP and Popularization (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla kehitetään kriittiseen tiedonhakuun ja -arviointiin perustuvaa ajattelua, perehdytään erikoisalaviestinnän, tiedeviestinnän ja popularisoinnin käsitteistöön sekä kehitetään työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja.

Suoritustavat

Luentoja ja keskusteluja erikoiskielten ja yleiskielen välisestä vuorovaikutuksesta, tieteen kielestä ja tiedeviestinnästä. Harjoituksia, joissa analysoidaan erikoisalojen tekstejä ja yleistajuistetaan niitä kirjallisesti ja suullisesti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo (75 %), oppimistehtävät (100 %), projektityö (portfolio, 100%)

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä käsitteet ’erikoisalaviestintä’ ja ’popularisointi’
• tunnistaa erikoisalojen tekstilajeille ja popularisoidulle tekstille tyypillisiä piirteitä
• osaa analysoida ja verrata tieteellisiä ja yleistajuisia tekstejä tiettyjen kriteerien pohjalta ja esittää niitä koskevan yhteenvedon
• tietää, miten viestitään erikoisalaan liittyvästä aihepiiristä kiinnostusta herättävällä tavalla eri vastaanottajaryhmille sekä kirjallisesti että suullisesti
• ymmärtää tieteen ja populaaritieteen yhteiskunnallisen merkityksen
• osaa argumentoida asiantuntijaorganisaatiossa oman kieliasiantuntijaroolinsa merkityksestä

Description of prerequisites

Ruotsin kielen perus- ja aineopinnot.

Study materials

Kirjallisuus ja muuta aineistoa opettajan ohjeen mukaan n. 150 s.

Literature

  • https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5476715/1668824.pdf
  • Strellman & Vaattovaara (2013). Tieteen yleistajuistaminen. (Opettajan ohjeen mukaan).; ISBN: 9789524957786
  • Kjellberg (2010). Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. [Saatavana: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5476715/1668824.pdf] (Opettajan ohjeen mukaan).; ISBN: 978-91-7473-027-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item