SKIS409 Etymology and Lexicalization (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sanaston alkuperää koskevan tutkimuksen periaatteisiin sekä suomen kielen sanaston kehitykseen ja sanaston ohjailun kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus TAI itseopiskelupaketti

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- tentti ja/tai oppimistehtävät TAI muu dokumentoitava työ
Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen (60 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- dokumentoitava työ

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee etymologian yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suomen kielen sanaston tarkasteluun
o tuntee kirjasuomen sanaston kehityksen
o ymmärtää sanaston joustavana kokonaisuutena, joka kehittyy sekä spontaanisti että tietoisen ohjailun tuloksena
o osaa ottaa asiantuntevasti kantaa sanastonhuoltoa ja terminologiaa käsitteleviin kysymyksiin.

Study materials

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan erillisessä luettelossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item