RUOS1229 To teach grammar: Theory and practice (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin tavoitteena on kehittää teoreettista ja metodologista osaamista toisen kielen oppijoiden kieliopin opetukseen. Työelämävalmiuksista kehittyvät tiedon hankinta-, analysointi- ja raportointitaidot sekä analyyttisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu. Oppimistehtävä. Soveltamisosion (syventäviin opintoihin) voi tehdä pareittain.

Arviointiperusteet

Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3 op:n laajuisena ja syventävien opintojen tasolla 5 op:n laajuisena.

Kirjallinen teoriaosa (3 op) ja soveltava osa (2 op) arvioidaan erikseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-kertoa kieliopin opetuksen taustalla olevien teorioiden kehityksestä ja ajankohtaisista virtauksista
-tarkastella kriittisesti, vertailla ja yhdistellä teorioita ja näkökulmia tieteellisiä konventioita noudattaen.

Opiskelija, joka suorittaa opintojakson syventävinä opintoina, osaa lisäksi
-soveltaa teoriaa suunnitellessaan kieliopin opetusta ja ottaa huomioon kohderyhmän ja ajankäytön sekä valita sopivat opetusmetodit.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi. Aikaisintaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin kanssa.

Description of prerequisites

Perus- ja aineopintojen kielioppikurssit.

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan ja opiskelijan itse valitsema kirjallisuus.Suorittamisohjeita löytyy osoitteesta:
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/ruotsi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ruos229-teori-och-praktik-i-grammatikundervisning

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item