RUOS220 Language Planning in the Nordic Countries (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan vertailevasta pohjoismaisesta näkökulmasta mm. kielipolitiikkaan, kieliä koskeviin lakeihin ja asetuksiin, kielellisten vähemmistöjen ja enemmistöjen elinolosuhteisiin sekä eri kielten asemaan ja arvostukseen. Työelämävalmiuksista kurssilla harjaantuvat kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä tiedonhankinta- ja projektityötaidot.

Suoritustavat

Kontaktopetus ja niihin liittyvät työt
Tentti
Projektityö

Arviointiperusteet

3 opintopistettä: Opiskelijan on osallistuttava vähintään 80 %:iin kontaktiopetuksesta. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin oppitunneilla sekä itsenäisten tehtävien suorittaminen. Tentti. Tenttitulos muodostaa 70 % lopullisesta arvosanasta.
5 opintopistettä: Opiskelijan on osallistuttava vähintään 80 %:iin kontaktiopetuksesta. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin oppitunneilla sekä itsenäisten tehtävien suorittaminen. Tentti ja projektityö (pienimuotoinen tutkimustyö, joka raportoidaan kirjallisesti, 5-10 sivua). Arvosanan muodostuminen: Aktiivinen osallistuminen 30%, tentti 45% och projektityö 25%.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
-tuntee ja osaa esitellä pohjoismaisen kielidemografian, enemmistöjen ja vähemmistöjen kielelliset oikeudet, kielisuunnittelun perusteet ja käytännöt Suomessa koskien suomen ja ruotsin kieltä sekä vertailla näitä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin käytänteisiin
-tuntee ja osaa analysoida ajankohtaista kielisuunnitteluun liittyvää pohjoismaista keskustelua

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi tai myöhemmin. Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3 op:n laajuisena (tentti) ja syventävien opintojen tasolla 5 op:n laajuisena (tentti ja projektityö).

Description of prerequisites

RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

Study materials

Norrby, C. & G. Håkansson (2015). Introduktion till sociolingvistik. Studentlitteratur. 2. uppl. Muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Literature

  • Norrby, C. & G. Håkansson (2015). Introduktion till sociolingvistik. Studentlitteratur. 2. uppl.; ISBN: 9789144106908

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item