LATP002 Basics of Latin 2 (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Latinan kielen peruskielioppi ja kieliopilliset rakenteet sekä latinan kielen perussanasto ja keskeiset antiikin kultturiviitteet.

Suoritustavat

Harjoituskurssi ja tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

- kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
- tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot),
- osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
- tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on Latina 1 -kurssin oppimäärän suorittaminen (koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 2 ja 3 -kursseista).

Study materials

Kurssimoniste Latina 2.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item