RUOS206 Lexical Semantics and Swedish Vocabulary (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ruotsin sanastoon eri perspektiiveistä: kotoperäisiin sanoihin, uussanoihin, lainasanoihin, fraseologiaan ja sanontoihin. Kurssilla syvennytään erityisesti ruotsin kielen nykysanastoon. Käytännön osaaminen yhdistyy teoriaan sanasemantiikasta ja semanttisesta analyysistä. Opintojakso soveltuu niin opettajiksi aikoville kuin kieliasiantuntijoillekin. Työelämätaidoista kurssilla harjaantuu tiedon hankinta ja analysointi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti TAI kontaktiopetuksen yhteydessä annettavat kirjalliset oppimistehtävät.
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa pelkkänä kirjallisena tenttinä (tiedekuntatenttinä tai e-tenttinä).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5 TAI kirjalliset oppimistehtävät, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-5.
Oppimistehtävät ovat mahdollinen vaihtoehto vain kontaktiopetuksen yhteydessä.

Esitellään opetuksen ja/tai tentin arvostelun yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa käyttää semanttista terminologiaa ja hallitsee sanasemanttisen analyysin,
• tunnistaa erilaiset sanatyypit ruotsin nykysanastossa,
• osaa nimetä ruotsin eri tyylilajeissa esiintyvät semanttiset erityispiirteet sekä
• tunnistaa ja osaa selittää suomenruotsin sanastolliset erot ja niiden perustan suhteessa ruotsinruotsiin.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.

Description of prerequisites

Perus- ja aineopinnot.

Study materials

Kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja luennon Optima-sivu + kurssikijallisuus (ks. alla). Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa.
Jos kurssi suoritetaan kirjallisena tenttinä, pelkkä kurssikirjallisuus.

Literature

  • L.-E. Edlund & B. Hene: Lånord i svenskan - om språkförändringar i tid och rum. (1992).; ISBN: 9789144095820
  • S. Sjöström: Semantisk förändring – hur ord får nya betydelser. 2007 (1. painos). Huom: sivut 11 – 66 ja 99 – 173.; ISBN: 9789144024721
  • http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf
  • A. Vogel: Laddade ord - Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan. 2014. Artikkeli löytyy verkosta: http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435!/menu/standard/file/Vogel_Artikel_Laddade_ord_ur_Sprak_o_stil_NF24_tryck.pdf
  • http://www.su.se/polopoly_fs/1.230252.1427377435
  • C. af Hällström-Reijonen: Finlandssvensk språkvård - en resursrik ideologi? 2009. Artikkeli löytyy verkosta: http://www.kotus.fi/files/1262/hallstrom_norm.pdf

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item