SKIS407 Special Issues in Sociolinguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin sosiolingvistiseen suuntaukseen, esimerkiksi queer-tutkimukseen. Kurssin teemat voivat vaihdella.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, lukupiiri tai jokin muu ryhmän kanssa sovittava työskentelytapa.

Itsenäinen työskentely:
- kirjalliset tehtävät.

Tarkka suoritustapa ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen työskentely: tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet.
Itsenäisenä työskentely: kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee jonkin sosiolingvistisen suuntauksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskohteet ja menetelmät
•tuntee käsiteltävää tai käsiteltäviä suuntauksia koskevaa tutkimuskirjallisuutta
•osaa selittää jonkin suuntauksen keskeisiä tavoitteita ja keskustella tutkimuksista ja arvioida niitä
•ymmärtää sosiolingvistisen tutkimusotteen yhteiskunnallisen relevanssin.

Description of prerequisites

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

Study materials

Jaetaan ja sovitaan kursilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item