SKIS3062 Research project in Finnish language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Toteutetaan yhteistyössä tutkimusprojekti, joka liittyy johonkin suomi toisena kielenä -alan, tekstitaitojen, teksti- tai diskurssintutkimuksen suuntaukseen. Työskentely kattaa empiirisen tutkimusprosessin kaikki vaiheet suunnittelusta raportointiin.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja projektityö

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Projektityö
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimusprojektin ryhmässä tai parin kanssa
• on perehtynyt johonkin suomi toisena kielenä -alan, tekstitaitojen, tekstin- tai diskurssintutkimuksen suuntaukseen
• osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä valintoja
• ymmärtää suuntauksen keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat
• osaa kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa valituin menetelmin
• osaa aikatauluttaa projektin ja työskennellä tavoitteellisesti
• osaa esitellä tutkimusta sekä suullisesti että kirjallisesti.

Additional information

Esitiedot: KLSA012 ja SKIA804 tai KLS1000 ja SKIA8043.

Description of prerequisites

Tutkimuksen teon perusteet
Kandidaatintutkielma
Projektikurssin alaan liittyvät aineopintojen opintojaksot (esim. SKIA602 tai SKIA305/SKIA607)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item