RUOS1203 Sociolinguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan tutkimuskenttään, sen keskeisiin teorioihin ja menetelmiin sekä luetaan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Kurssiin sisältyy pienimuotoisen tutkimusprojektin suunnittelu sekä kenttätutkimuksen toteutus joko yksin tai pareittain.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opiskelijan on osallistuttava vähintään 80%:iin kontaktiopetuksesta. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin oppitunneilla ja oppimistehtävien tekeminen. Opiskelija toteuttaa projektityön (itsenäisesti tai pareittain), joka arvioidaan suunnitelman ja aktiivisen kenttätyön sekä suullisen tai kirjallisen raportoinnin/selvityksen perusteella. Projektityö muodostaa 80% kokonaiskurssiarvosanasta ja aktiivinen työskentely 20 %.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää ja osaa selittää perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet, sosiolingvistiset teoriat ja suuntaukset
-osaa käyttää käsitteitä, pohtia niitä analyyttisesti ja soveltaa tietojaan muissa yhteyksissä.
-ymmärtää, osaa selittää ja soveltaa keskeisiä sosiolingvistisiä tutkimusmenetelmiä

Description of prerequisites

Kandidaatintutkielma.

Study materials

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Literature

  • Boyd, S. & Ericsson, S. (red) (2015) Sociolingvistik i praktiken. Studentlitteratur.; ISBN: 9789144095660
  • Einarsson, J. (2009) Språksociologi. Studentlitteratur.; ISBN: 9789144053264

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item