VENS350 Modern Russian Tendencies to Change (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän kehitystendensseihin ja opitaan tunnistamaan, miten kielen normit ovat muuttuneet sen eri käyttöalueilla. Kurssi kehittää vuorovaikutustaitoja, argumentaatiotaitoja, ryhmätyötaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Suoritustavat

Johdantoluennot ja lukupiiri.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti Lara Ryazanova-Clarke (toim.) 2014. The Russian Language Outside the nation. Edinburgh: Edinburgh University Press.; Л. П. Крысин (2003) Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация, (11-100). Москва: Языки славянской культуры.

Arviointiperusteet

Johdantoluennoilla ja lukupiireissä laaditut luentopäiväkirjat. Lukupiirissä pidettävä alustus.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- on perillä nykyvenäjässä tapahtuvista prosesseista ja kielen yleisistä kehityssuunnista
- ymmärtää ja pystyy arvioimaan venäjässä tapahtuneita ja parhaillaan tapahtuvia ortografisia, morfologisia, syntaktisia, semanttisia ja leksikaalisia (mm. uudis- ja vierassanat) muutoksia
- tuntee näihin muutoksiin vaikuttavat yhteiskunnalliset syyt
- on perillä normin ja variaation käsitteistä ja niiden ilmenemisestä nykyvenäjän kielessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item