RUOS217 The History of Swedish Language (3–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään ruotsin kielen historiaan sinä aikana, kun voidaan puhua ruotsin kielestä (n. 1000-luvulta alkaen). Kurssi sopii niin opettajiksi aikoville kuin tuleville kieliasiantuntijoille syventäen tietämystä ruotsin kielen menneisyyden ja nykymuotojen suhteesta ja siitä, miten kieli on muuttunut ja mitkä seikat ovat vaikuttaneet muutokseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvä kirjallinen tentti tai oppimistehtävät.
Kurssin voi suorittaa pelkkänä kirjatenttinä (tiedekuntatentti tai e-tentti).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti, joka arvostellaan asteikolla 0-5. Kontaktiopetuksen yhteydessä kurssiarvosana voi vaihtoehtoisesti perustua myös oppimistehtäviin.

Esitellään tarkemmin opetuksen ja/tai tentin arvioinnin yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• osaa nimetä viime vuosisatojen aikana tapahtuneet ruotsin kielen tärkeimmät morfologiset muutokset niin substantiivien (taivutus ja sananmuodostus) kuin verbienkin osalta,
• tuntee ajanjakson tärkeimmät kirjalliset lähteet ja niiden merkityksen kielen kehitykselle ja tutkimukselle,
• osaa selittää ja luonnehtia kielenmuutoksia ja ymmärtää niiden taustoja,
• tuntee ruotsin sanastollisen kehityksen pääpiirteet ja tietää, miten, milloin ja mitkä kielet siihen ovat vaikuttaneet sekä
• tuntee ja osaa käyttää ruotsin kielen historiaa kuvaavia keskeisiä lähteitä kuten etymologisia sanakirjoja.

Tämän lisäksi opiskelija, joka suorittaa kurssin syventävinä opintoina (= 5 op):
•osaa selittää keskeisiä äänteenmuutoksia ja niiden vaikutusta mm. kieliopillisiin nykymuotoihin.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2.-5. vuosi.
Kohderyhmä: Aineopintoja ja syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat.
Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3 op:n laajuisena ja syventävien opintojen tasolla 5 op:n laajuisena.
Ilmoita tenttiin ilmoittautuessasi, teetkö kurssin 3:n vai 5:n op:n laajuisena.
5:n op:n laajuisena kirjallisuuteen kuuluu myös G. Bergman: Kortfattad svensk språkhistoria.

Description of prerequisites

Perusopinnot ja/tai aineopinnot.

Study materials

Kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja/tai kurssin Optima-sivu + kurssikirjallisuus.
Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten opiskeltava materiaali ei ole laajempi kontaktiopetuksen yhteydessä kuin kirjatentissä.
Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus (ks. alla).
HUOM. 5 op:n laajuisena kurssikirjallisuuteen kuuluu myös G. Bergman: Kortfattad svensk språkhistoria.

Literature

  • Gertrud Petterson: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. 2005 (toinen painos).; ISBN: 978-91-44-03911-4
  • M. Kuronen & K. Leinonen (2011) Historiska och nya perspektiv på svenskan i Finland.
  • Gösta Bergman: Kortfattad svensk språkhistoria. 2012 (toinen painos).; ISBN: 978-91-44-09673-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item