Bachelor’s Degree Programme in Information and Software Engineering

Degree title:
Bachelor of Science (Technology)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yhteiskunnassa on tarve järjestelmille, jotka sujuvoittavat arkea ja tekevät yhä useamman elämästä inhimillisempää. Esimerkkejä on joka puolella varhaiskasvatuksesta ja koulunkäynnistä vanhusten hoivaan. Näiden järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan IT-alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät sekä koneita että ihmisiä ja omaavat vision, miten vanhat menetelmät voidaan korvata uusilla ja paremmilla ratkaisuilla.

Kysyntä ihmisten ja ihmisyhteisöjen ehdoilla toteutettavaan suunnitteluun on ilmeinen. Kaikkialla missä on ihmisiä, on myös kankeita laitteita, kojeita ja käyttöliittymiä.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaattiohjelma yhdistää tietotekniikan ja ihmistieteiden koulutuksen. Opiskelija voi valita IT-alan osaamista laajentavat opinnot yliopiston laajasta monitieteellisestä valikoimasta. Yhteiset opinnot sisältävät matemaattis-loogisen ajattelun, liiketalouden ja yrittäjyyden perusteet. Lisäksi yhteisiin opintoihin liittyy valmistava opintojakso ihmisestä osana nykyaikaista tietoyhteiskuntaa.

Koulutus tuottaa välittömän ammattitaidon lisäksi perusteet elinikäiselle oppimiselle, jota tarvitaan osaamisen kehittämiseen työuran aikana. Välittömään ammattitaitoon liittyy teknisen sisällön lisäksi taito työskennellä monitieteisessä ryhmässä yhteisten päämäärien tavoittamiseksi, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä kulttuuritietoisuus. Valmistuville kehittyy myös kyky toimia omalla alallaan kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteiden mukaisesti.

Learning outcomes

Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatiksi valmistuva opiskelija osaa:

  • tarkastella asioita ja ilmiöitä erilaisista lähtökohdista ja viitekehyksistä
  • ajatella ratkaistavia ongelmia joustavasti ja toimia tilanteissa, joissa ratkaisuja haetaan inhimillisen toiminnan ja tekniikan rajapinnoilla
  • työskennellä kestävän toiminnan periaatteiden mukaisesti ja tiedostaa omien ratkaisujensa vaikutukset.


Tämän toteuttamiseksi valmistuva opiskelija osaa:

  • suunnitella ja toteuttaa IT-järjestelmiä
  • tunnistaa johdonmukaisen ajattelun ja matematiikan merkityksellisyyden
  • tiedostaa informaatioteknologian tarpeen, merkityksen sekä siihen liittyvät taloudelliset odotukset osana yhteiskunnan toimintaa ja ratkaisuja
  • toimia yhteistyössä valitsemansa ihmistieteiden alan asiantuntijoiden kanssa
  • toimia vastuullisesti ja tavoitteellisesti laaja-alaisissa hankkeissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa
  • viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi monimediaisissa, monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa osaamista, joka liittyy elinikäiseen oppimiseen ja erottaa tämän välittömän ammattitaidon osaamistarpeista.

Structure

Select all (145+ cr)