TILS600 Spatial Data Analysis (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1. Johdanto - Spatiaalinen data, spatiaaliset mallit, kysymyksenasetteluja, spatiaalisen riippuvuuden hyödyt ja "haitat". 2. Jatkuvaparametrinen satunnaiskenttä - Satunnaiskenttä, Semivariogrammin estimointi, empiirinen semivariogrammi vs. kovariogrammi, variogrammimallin sovitus, aggregointi. 3. Spatiaalinen otanta - Spatiaaliset otanta-asetelmat, odotusarvon estimointi, otantavirhe, otantavirheen estimointi, sekamallilähestymistapa, koealaotanta. 4. Spatiaalinen interpolointi - Ongelmanasettelu, kriging. 5. Gaussisen satunnaiskentän simulointi - Choleskyn hajotelma, ehdollinen simulointi. 6. Alueellinen data ja diskreetit satunnaiskentät - Alueellinen data, riippuvuusluvut, simultaaninen autoregressio, ehdollinen autoregressio, Markovin kentät. 7. Hierarkkiset alueelliset mallit.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
  • ymmärtää spatiaalisen datan erityispiirteet, erityisesti spatiaalisen riippuvuuden,
  • tuntee gaussisen satunnaiskentän perusteoriaa ja simulointimenetelmiä,
  • osaa käyttää geostatistiikan työkaluja kuten variogrammia ja interpolointia,
  • osaa käyttää spatiaalisen otannan perusmenetelmiä virhearviointi mukaanlukien
  • osaa käyttää aluetilastotieteen malleja

Description of prerequisites

Esitiedoiksi oletetaan Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 -kurssien asioiden hyvä hallinta sekä valmius R-ohjelmiston käyttöön. Hyödyllisiksi edeltäviksi opinnoiksi katsotaan Aikasarja-analyysi tai Stokastiset mallit tai vastaavan kurssin asioiden hallinta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä tai esitelmästä suoriutuminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching