TTIA1004 Basics of Ethics in Health Sciences (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Etiikan perusteorioita ja käsitteitä
Terveystieteiden eettisiä näkökulmia ja peruskysymyksiä
Argumentoinnin perusteita

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa tunnistaa eettisen ongelman ja eritellä siihen liittyviä näkökulmia
  • osaa kuvata tutkimus-, ammatti- ja virkamiesetiikan käsitteistöä ja teoreettisia lähtökohtia
  • osaa käyttää argumentointitekniikkaa keskustelussa eettisistä kysymyksistä
  • tiedostaa eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä ja osana omaa asiantuntijuuttaan
  • osaa kirjoittaa lähdemateriaaliin pohjautuvaa, hyvin perusteltua asiatekstiä  

Study materials

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3, 2019.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki 2013.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Etene-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki 2011.

Seedhouse D. Ethics: The heart of health care. 3. painos. Wiley 2009. ISBN 0-470-01813-5 978-0-470-01813-2

Kurki, L. & Tomperi, T. 2011. Väittely opetusmenetelmänä: kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. Tampere: Niin ja näin. (180 s.) ISBN 978-952-5503-53-1

Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press. (134 s.) ISBN 978-951-44-9486-4

Louhiala, P. & Launis, V. 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka. Helsinki: Edita. (233 s.) ISBN 978-951-37-5355-9

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen seminaariin (6 tuntia) ja verkkokeskusteluihin. Itsenäisen kirjallisen työn tekeminen.
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ 100 %, verkkokeskustelu voi vaikuttaa arvosanaa nostavasti tai laskevasti (lähimpään arvosanaan)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching