HYTP5000 Ihminen tietoyhteiskunnassa (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Ihmisen toiminta digitalisoituneessa yhteiskunnassa palvelujärjestelmien, työ-elämän, viestinnän, taiteen ja kulttuurin sekä historian näkökulmista

Description

Kurssilla tarkastellaan ihmisen toimintaa digitalisoituneessa yhteiskunnassa palvelujärjestelmien, työelämän, viestinnän, taiteen ja kulttuurin sekä historian näkökulmista.

Digitaalista arkea lähestytään iän ja ikääntymisen, elämänkaaren ja sukupolvien välisten suhteiden, kulutuksen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Läpileikkaavana teemana on digitalisaation hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen jakautuminen.

Työelämän osalta keskitytään digitaaliseen vuorovaikutukseen, kulttuurien väliseen viestintään ja monilukutaitoon, ja tarkastellaan näiden kytköksiä sekä organisaatioiden käytänteisiin että yleisemmin saavutettavuuteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin nyky-yhteiskunnassa.

Musiikkia, taidetta ja kulttuuria lähestytään osana tätä aikaa, yhteiskuntaa ja ihmisenä olemista. Teknologiaa käsitellään kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta ja perehdytään erityisesti teknologisten innovaatioiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin. Pelit, musiikki, kuvat ja kirjallinen ilmaisu nähdään keskeisinä ympäristöinä niin oppimiselle, tiedonkäsittelylle, vuorovaikutukselle, tunteille kuin yhteiskunnalliselle vaikuttamisellekin. Keskiössä on se, kuinka taidetta ja kulttuurituotteita käytetään identiteetin tai yhteisöllisyyden rakentamisessa, kuinka taide tuottaa hyvinvointia, ja kuinka digitaaliset ympäristöt muokkaavat luovaa toimintaa.

Jotta digitalisoitunutta nyky-yhteiskuntaa voidaan ymmärtää, on myös välttämätöntä tarkastella pitkän aikavälin muutoksia ja pysyvyyksiä historiallisesta näkökulmasta. Tämä vaatii lähdekriittisen ajattelutavan omaksumista sekä nykyajan ja menneisyyden välisen suhteen analyysia. Tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunnat ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- pystyy tarkastelemaan digitalisaation vaikutuksia ihmisten toimintaan ja osallisuuteen eri ympäristöissä kriittisesti ja hyvinvoinnin jakautumisen näkökulmasta

- ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen muuttuvissa teknologisissa ympäristöissä

- ymmärtää taiteen ja kulttuurin vaikutuksen identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentamisessa

- on perehtynyt teknologisten innovaatioiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin

- ymmärtää pitkäkestoisia muutoksia ja jatkuvuuksia, sekä niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulujen noudattaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulujen noudattaminen.
Language:
Finnish

Teaching