Master's Degree Programme in Special Education

Degree title:
Master of Arts (Education)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Erityispedagogiikan maisteriohjelma, erityisopettajan kelpoisuus

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa (120 op) opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Maisteriohjelmassa suoritetaan erityispedagogiikan syventävät opinnot (90 op), muut yhteiset opinnot (6 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (24 op). Syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma (pro gradu -tutkielma). Erityispedagogiikan syventävissä opinnoissa opiskelija suorittaa loppuun opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op), joista osa sisältyy erityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan.

Maisterin tutkintoon pitää sisältyä vähintään 5 op (suositus 10 op) vieraalla kielellä suoritettuja erityispedagogiikan opintoja, jollei niitä ole sisällytetty jo kandidaatin tutkintoon. Vieraskieliseksi opetukseksi katsotaan opetus, jossa kontaktiopetus annetaan tai harjoittelu tehdään muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Opintosuorituksena arvioitavan tehtävän voi kuitenkin suorittaa suomeksi.

Erityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijalla on kelpoisuus toimia laaja-alaisena erityisopettajana. Hän saa myös valmiudet toimia muissa erityispedagogiikan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija voi laventaa opettajakelpoisuuksiaan ja työelämävalmiuksiaan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sisältyvillä vapaasti valittavilla opinnoilla.

Erityispedagogiikan maisteriohjelma, asiantuntijan opintosuunta

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa (120 op) opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa (asiantuntijan opintosuunta) suoritetaan erityispedagogiikan syventävät opinnot (80 op), muut yhteiset opinnot (5 op) sekä vapaasti valittavat opinnot (35 op). Syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma (pro gradu -tutkielma). 

Erityispedagogiikan maisteriohjelman asiantuntijan opintosuunnassa opiskelija suuntautuu erityisopettajan tehtävien sijaan erilaisiin suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja muihin asiantuntijatehtäviin (ei opettajan kelpoisuuksia). Opiskelija ei suorita kokonaan opettajan pedagogisia opintoja eikä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja vaan opiskelee niiden sijaan valinnaisia opintoja (35 op), joilla suuntaa omaa asiantuntijuuttaan.

Learning outcomes

Erityispedagogiikan maisteriohjelman (erityisopettajan kelpoisuus) suoritettuaan opiskelija

 • osaa systemaattisesti arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta 
 • osaa tieteelliseen tietoon nojautuen kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
 • osaa toimia asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehityksen ja oppimisen tukea osana moniammatillista työyhteisöä
 • osaa tuottaa tieteellistä tietoa
 • omaa vahvan ammatti- ja tutkimuseettisen tietämyksen ja kyvyn toimia sen mukaisesti erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä

Erityispedagogiikan maisteriohjelman (asiantuntijan opintosuunta) suoritettuaan opiskelija

 • osaa systemaattisesti arvioida oman toiminnan vaikuttavuutta
 • osaa tieteelliseen tietoon nojautuen kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
 • osaa toimia asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa tieteellistä tietoa
 • omaa vahvan ammatti- ja tutkimuseettisen tietämyksen ja kyvyn toimia sen mukaisesti erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä

Structure

Select all (80+ cr)