KTKS4010 Thesis Seminar I (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

tiedonhaku, tutkimusprosessi, tutkimuksen teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat, tutkimuskysymysten asettaminen, tutkimusetiikka, tieteellinen viestintä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rajata tutkittavan ilmiön ja hakea itsenäisesti sitä koskevaa tietoa

  • jäsentää tieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia, teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia

  • asettaa tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymykset

  • esittää aiempaan tutkimuskirjallisuuteen perustuen työn käsitteelliset valinnat ja tutkimusasetelman

  • osallistua tieteelliseen keskusteluun ja argumentointiin.

Additional information

Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.


Suoritustapa
Seminaarityöskentely ja tutkielman kirjallinen työstäminen, itsenäinen työskentely, vertaisarviointi

Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tutkielman riittävä edistyminen (esim. tutkimussuunnitelma valmis).

Description of prerequisites

Kandidaatintutkielma ja seminaari.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tutkielman riittävä edistyminen (esim. tutkimussuunnitelma valmis).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tutkielman riittävä edistyminen (esim. tutkimussuunnitelma valmis).
Language:
Finnish

Teaching