PSYS3402 Counselling and consultative approaches in multiprofessional settings (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Omaa toimintaa ja työskentelyä sekä moniammatillista yhteistyötä ohjaavien arvojen ja ammattieettisten periaatteiden pohtiminen. Perehtyminen ohjauksen ja konsultaation teorioihin, malleihin ja työskentelymenetelmiin sekä monialaista vuorovaikutusta estäviin ja edesauttaviin tekijöihin. Oman osaamisen ja ammatillisten näkemysten suullinen ja kirjallinen viestiminen sekä siinä tarvittavien valmiuksien tunnistaminen. Työmenetelmien harjoitteleminen pienryhmissä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä keskeisiä ohjauksen ja konsultaation teoreettisia käsitteitä ja malleja, soveltaa ohjauksen ja konsultaation menetelmiä ja työskentelytapoja työssään, ottaa puheeksi vaikeita asioita konsultaatio- ja ohjaustilanteissa ja viestiä ammatillista perus- ja erityisosaamistaan monialaisessa yhteistyössä.

Study materials

MCLEOD, J. & MCLEOD, J. (2011). Counselling skills: A practical guide for counsellors and helping professionals. Open University Press.  

JA

PUUTIO, R., & KYKYRI, V.-L. (2015). Konsultointi keskusteluna: vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Oulu: Metanoia Instituutti.

Lisäksi tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennoille ja demoille osallistuminen sekä väli- ja lopputehtävien tekeminen. Läsnäolovelvoite demoissa, poissaolot korvattava.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Description:
Vain psykologian tutkinto-opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuusessee, jonka osana on opiskelijan toteuttama ammattilaishaastattelu. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching