ERIA1400 Positive behavior support in group and classroom interaction (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla käsitellään käyttäytymisen ohjaamisen perusteet ja niihin liittyvät näyttöön perustuvat koulu- ja luokkatasoiset interventiot.

Description

kolmiportainen tuki (pääpaino yleisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä tutkimusnäyttöön perustuvia toivottavan käyttäytymisen ohjaamisen ja vuorovaikutuksen tukemisen periaatteita
- analysoida opettajan/kasvattajan toimintaa ja vuorovaikutuksen merkitystä oppilaiden käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
- soveltaa tutkimusnäyttöön perustuvia käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukemisen ja ohjaamisen periaatteita

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa tai opintojakson alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja ryhmätyöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät ja tentti.

Teaching