ERIS3009 Elective Advanced Practicum: Teaching Practice (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

ammatillinen osaaminen ja identiteetti, monialainen yhteistyö, yhteistyötaidot, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, käytännön ja teoriatiedon yhdistäminen, lait ja normit, arvot ja eettiset periaatteet

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kehittää itseohjautuvaa, monimuotoista opettajuuttaan
- kehittyä tutkivana ja kokeilevana erityisopettajana
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan ja tietotaitoaan erilaisissa monialaisissa tiimeissä
- analysoida opettajan ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoittelu, harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching